دكتر عبدالناصر همتي رئيس كل بيمه مركزي در پيامي ۱۷ مرداد “روز خبرنگار ” را تبريك گفت. متن پيام به اين شرح است: قسم به قلم و آنچه كه با آن مي نويسند. نوشتن درباره اهالي قلم كار ساده اي نيست اما روز خبرنگار بهانه ايست براي يادكردن از سفيران نجيب و پرچمداران شريف عرصه…

ادامه نوشته →