مكمل آيين نامه بيمه هاي زندگي و مستمري شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه گري، آيين نامه شماره ۶۸.۲ مكمل آيين نامه بيمه هاي زندگي و مستمري را به شركت هاي بيمه ابلاغ كرد. به گزارش  اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، شوراي عالي بيمه در…

ادامه نوشته →